Blog Sylwii Ignatowskiej

Okeanos Ὠκεανός

“The Okeanos”

Pierwszy tydzień.

Week 1

Według Greków Okeanos prawdopodobnie był najstarszym z bóstw morskich – uosabiał rzekę opływającą cały świat.

According to the Greeks, the OKEANOS was probably the oldest of the sea deities-he personified the river flowing over the world. 

Długo szukałam nazwy dla swojego quiltu, ale wszystko co wymyśliłam wydawało się takie banalne. Wiem, że niektórzy pomyślą, że nie do końca pasuje, bo przecież jest jeszcze latarnia, która jakby nie było, zajmuje dość dużą powierzchnię obrazu. Ale dla mnie ona ma znaczenie drugorzędne. Najwięcej czasu poświęciłam w swojej pracy oceanowi i to jego chcę wyróżnić.

 I have been looking for a name for my quilt for a long time now, but everything I came up with seemed so trivial. I know that some people might think that it does not quite fit, because the light house occupies a large area of the image. But for me it is of secondary importance.  I devoted most of my time to make the ocean and I want to make it stand out.

Już na samym początku, tworząc rysunek wiedziałam, że będzie to trudny projekt. I muszę przyznać, że były takie chwile gdy miałam go serdecznie dość. Siadałam wtedy w kącie pokoju i płakałam jak głupia. Czasami chciałam rzucić to wszystko w diabły, ale to oznaczałoby moją porażkę, a ja nienawidzę porażek. To mnie dołuje.

From the very beginning, when I was creating the drawing, I knew that this would be a difficult project.    I must admit that there were even moments when I had had enough of it. I sat in the corner of my room and cried like a baby. Sometimes I wanted to give up and throw it all to hell, but that would mean I failed, and I hated that even more. It bothers me.

Ale teraz jest już po wszystkim i mogę już na luzie opowiedzieć jak powstało to cudo.

But now with the hardship behind us I can tell you how this miraculous project came to life.

Quilt powstał na podstawie zdjęcia, które, gdy tylko go zobaczyłam przemówiło do mnie. Stworzyłam projekt na tablecie, następnie przeniosłam do komputera i wydrukowałam w 2 egzemplarzach (rysunek podstawowy i jego odbicie lustrzane). Na komputerze rysunek wydawał się dość spory, ale gdy wydrukowałam go na ploterze, okazało się, że to było tylko moje złudzenie.

The quilt is based on a photograph, which spoke to me the moment I saw it. First, I created the project on a tablet then transferred it into the computer and printed it out in two versions (one version was the basic drawing and the other was its mirror image). On the computer the drawing seemed to look rather big, but when the print showed up, I realized that it was just my imagination.

Teraz kiedy jestem już po wszystkim mogę napisać, że składa się z ponad 1000 kawałków wyciętych ręcznie.

Now that I am finished, I can tell you that this project contains over a thousand pieces cut by hand.

Gdy projekt był już gotowy musiałam wstępnie dobrać do niego materiały. Korzystałam z bawełny kupionej w sklepie oraz farbowanej przeze mnie.

When the plan was ready, I needed to gather all the fabrics I was planning to use. I used a cotton fabric available in fabric stores and my own hand dyed fabrics.

Oczywiście materiałów było więcej, ale te tak ładnie wyglądają, że muszę się pochwalić. No i wreszcie udało mi się ufarbować coś w odcieniach szarości.

Of course, I had more fabrics, but these look genuinely nice so I must show them off.  I was finally able to accomplish a nice shade of gray.

Jedna z tych piękności posłużyła jako tło do mojego nieba. Nad którym pracowałam długo i mozolnie za pomocą igiełki do filcowania i wełny czesankowej. Nie do końca efekt prawej strony mi się podobał, ale gdy przekręciłam swoje niebo na lewą stronę wiedziałam, że nie będę musiała zaczynać od początku. Niebo wyszło super.

One of these beauties served as a background for the sky. The sky was a very time-consuming process, created with the help of felting needle and the worsted wool. I did not quite like the right-side effect, but when I turned the sky to the left, it looked much better and I knew I would not have to start the whole process from the beginning. The sky came out great.

Tym razem nie obyło się bez pomocnika, który domagał się zdjęcia.

This time I had a helper that demanded a photo.

Po przefilcowaniu za pomocą igiełki, a następnie maszyny, niebo było gotowe.

After felting with a needle and then with the help of a sewing machine, the sky was ready.

Dokleiłam ptaszki i tak zakończyłam pierwszy tydzień swoich zmagań z projektem.

The birds were glued and that how the first week of my struggle was ended.

Fragment nieba
The fragment of the sky.

Dalsze losy Ὠκεανός już za tydzień.

The future fate of OKEANOS to be continuing

 1. Odpowiedz

  A wonderful lesson and tutorial
  . Thank you so much.

   • Syla, 7 czerwca, 2020, 8:55 pm
   • Autor

   Odpowiedz

   Thank you

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.