Blog Sylwii Ignatowskiej

Pamiętnik Quiltera – ciąg dalszy

Quilter’s Diary-Part 2

Mamy przygotowaną okładkę.

We have our cover ready.

Teraz zaczynamy łączyć wszystko w całość. Musimy przygotować długą nitkę z igłą. Nić musi być bardzo mocna żeby wytrzymała długi czas użytkowania.

Now we must connect everything into one piece. So, we need to prepare a long thread and a needle. The thread needs to be strong so it will last us a long time.

Zastosowałam nić bawełnianą 10 Areny, sprawdziłam czy jest wytrzymała (próbowała ją urwać) i zdała test.

I used a size 10 cotton thread Areny. Before I decided to go with this size thread, I tried to test it’s durability by trying to tear it, it passed my test.

Następnie przywiązałam ją do pierwszej dziurki w okładce.

Next, I tied it to the first little hole in the cover.

Proszę patrzcie uważnie na zdjęcia.

Please, look at the picture very carefully.

Gdy nitka była już dobrze zawiązana wzięłam pierwszą grupę kartek i przepchnęłam igłę przez pierwszą dziurkę.

When the thread is tied well, I took the first stock of sheets and pushed the needle through the first hole.

Po przeciągnięciu igły z nitką przez pierwszą dziurkę na drugą stronę, wepchnęłam ją do drugiej dziurki.

After pulling the needle and the thread trough the first hole onto the other side to the other side, I then pushed it into the second hole.

Następnie igłę z nitką przepchnęłam przez drugi otwór w okładce.

Then the needle and the thread are pushed through the second hole in the cover.

Tak powinno wyglądać od środka.

This how it should look  like from the inside.

Następnie igłę z nitką przepycham z powrotem przez drugą dziurkę i idę do trzeciej. Potem przez trzecią do czwartej. Czynność powtarzamy dalej przez wszystkie dziurki aż do końca kartki. Teraz robimy nawrót i ponownie przez wszystkie dziurki do pierwszej.

Then the needle and the thread are pushed back trough the second hole and are headed to the third hole.  We keep repeating this pattern up to the end of the sheet. Now we are making a return trip through all the holes to the first one.

Następnie bierzemy drugą grupę kartek i wkładamy igłę w pierwszą dziurkę, przeciągamy nitkę.

Next, we take the second stock of sheets and put the needle into the first hole, we pull the thread.

I teraz zaczyna się troszeczkę trudniej. Gdy już przepchniemy igłę przez drugą dziurkę musimy połączyć tę grupę kartek z poprzednią.

And now it starts to get a little harder. When we push the needle and thread through the second hole, we need to combine this stock of sheets from the previous one.

Jak to robimy. Gdy przepchniemy igłę z nitką z przez drugą dziurkę, igłę przekładamy przez nitkę, którą wcześniej połączyliśmy pierwszą grupę naszych kartek z okładką.

How do we do this? When we push the needle and thread through the second hole, we put the needle trough the thread that we previously connected the first stock of sheets with the cover.

Po przeciągnięciu igły z nitką pod nitką pierwszej grupy kartek, wbijamy igłę w tą samą dziurkę przez którą przed chwilą wyciągaliśmy igłę.

After dragging the needle and thread under the thread od the first stock, we insert the needle into the same hole through which we just pulled the needle.

Gdy przeciągniemy igłę z nitką przez otwór w środek grupy kartek, wbijamy igłę w następną dziurkę i wykonujemy tą samą czynność co przy poprzedniej, aż do końca wszystkich zrobionych dziurek.

When we pull the needle through the hole in the middle stock of sheets, we insert the needle into the next hole and perform the same operation as the previous one until reach the end.

Docieramy do końca dziurek. Igła została przepchnięta przez ostatnią dziurkę i co teraz?. Przecież musimy połączyć następny blok kartek z już przyszytymi.

We reach the end of the holes. The needle was pushed trough the last hole and now what?

After all, we need to combine the next block of sheets with those already stitched.

Teraz tak jak wcześniej, przekładamy igłę z nitką pod nitką, którą wcześniej połączyliśmy poprzednią grupę kartek.

Now as before, we put the needle and thread under the thread that we previously connected the previous stock of sheets.

Tym razem jednak nie przepychamy z powrotem igły z nitką przez tą samą dziurkę.

Now as before, we put the needle and thread under the thread that we previously connected the previous stock of sheets.

Bierzemy nowy zestaw kartek i przepychamy naszą igłę z nitką przez pierwszą dziurkę od krawędzi.

We take the next stock of sheets and we push our needle and thread through the first hole from the edge.

Następnie przekładamy igłę przez środek nowej grupy kartek do następnej dziurki.

Then we put the needle and thread through the middle of the next stock of sheets to the next hole.

Gdy mamy ponownie igłę z nitką na zewnątrz kartek, przekładamy ją pod nitką, która jest widoczna po połączeniu ze sobą grup kartek i ponownie przepychamy przez tą samą dziurkę.

When we have the needle and with the thread outside again, we put it under the thread, which is visible after connecting with each other stock of sheets and again we push through the same hole.  

Czyli zaplatamy nitkę wokół wcześniejszej nitki, tworząc ładne oczko.

We weave the thread around the earlier thread, creating a nice eye.

Im grubszy zeszyt tym trudniej będzie nam przeplatać nitkę. Dlatego po przeciągnięciu igły z nitką przez dziurkę, wkładamy igłę pod ostatni blok przyszytych kartek.

The thicker the notebook, the harder it will be to weave the thread. Therefore, after pulling the needle and thread through the hole, put the needle under the last stock of sewn pages.

Następnie otwieramy nasz zeszyt tam gdzie widoczna jest igła.

Then open the notebook where the needle is visible.

Przeciągamy igłę z nitką, po czym z powrotem przepychamy igłę z nitką.

We pull the needle and tread and then the needle and thread back.

Gdy igła z nitką z powrotem jest po naszej stronie wbijamy ją ponownie w otwór i przeciągamy.

When the needle and thread are back on our side, we knock it back into the hole and pull it through.

Tym samym robimy pętelkę i zahaczamy kartki do poprzednich kartek.

Thus, we make loop join next sheets to the previous ones.

Ponownie przeciągamy igłę z nitką do środka grupy kartek, po czym przepychamy igłę z nitką przez następną dziurkę.

Again, pull the needle and thread inside, then push the needle and thread through the next hole.

Procedurę powtarzamy.

We keep repeating the process.

Jeżeli skończy nam się nitka to przywiązujemy końcówkę do nowej nitki i szyjemy dalej.

If we run out of thread, we tie the end to the new one and keep ongoing.

Po przyszyciu wszystkich grup kartek doszywamy w taki sam sposób okładkę, pamiętając aby nitkę prowadzić po środku ostatniej grupy kartek.

After sewing all the group of sheets, sew in the corner in the same way, remembering to thread the thread in the middle of the last group of sheets.

Bardzo gruby zeszyt gotowy. Dodatkowo ozdobiłam go koralikami.

My very thick notebook is ready. Additionally, I decorated it with beads.

Przyznam się, że bardzo trudno jest to wytłumaczyć słownie. Mam nadzieję że zdjęcia wiele wyjaśnią.

I admit that it is difficult to explain this process in words. I hope the pictures explain a lot.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.