Blog Sylwii Ignatowskiej

Mały tutorial – jabłko

Small tutorial- apple

Śledząc moje wpisy na blogu na pewno zauważyliście, że z reguły opisuję co i jak robiłam tworząc swoje projekty. W tym tygodniu pomyślałam sobie, że moglibyście stworzyć taki projekt ze mną.

By following my blog entries, you have definitely noticed that, as a rule, I generally describe what I am working on and how I am doing it. This week I thought to myself that we could create something together.

Jeżeli macie ochotę to zapraszam. Uszyjemy jabłko, jeden z owoców o których pisałam tutaj.

If you want to join me, you are more than welcome. We will sew an apple, one of the fruits I wrote about here before.

Tak wygląda nasze jabłko, które możecie uszyć. Ja będę szyła je po raz trzeci więc tym razem zmieniłam sobie tkaniny z czerwonych na zielone. Zobaczymy jak tym razem wyjdzie.

That is what our apple looks like, which you can sew along with me. I will be sewing it for the third time,

So, I decided to change some of the fabrics from red to green. We will see how it turns out this time.

No to do dzieła.

Let’s get to work.

Do uszycia jabłka potrzebny nam będzie:

To sew this apple, you will need:

Cienki pisak – ja używam permanentnych, bo nie rozmazują się w czasie rysowania.

Małe nożyczki do wycinania precyzyjnego. Flizelina dwustronnie klejąca. Papier woskowany, używam papieru do pieczenia takiego lekko śliskiego. Kolorowe tkaniny i żelazko.

Fine tip marker- I personally use permanent ones because they do not smudge during drawing.

Small scissors for precision cutting .

Double-sided adhesive fusible web.

Wax paper – I use baking paper.

Colorful fabrics. An iron.

Dodatkowo: wzory w pdf gotowe do wydruku.

Additionally: PDF templates ready to be printed.

Wzór naniesiony na gotowe jabłko w PDF. Można go otworzyć na komputerze i patrząc na obrazek dobrać do niego materiały.

Pattern applied to the finished apple in PDF. You can open it on your computer and choose fabrics for it by looking at the picture.

Wzór całego jabłka w PDF, podzielonego na części, które po wydrukowaniu należy posklejać ( dla tych którzy mają tylko drukarkę A4) Będzie on podstawą naszego jabłka.

The pattern of the whole apple in PDF divided into parts, when printed, it should be joined together after printing(for those who have letter size printer only). It will be the basis of our apple.

Schemat całego jabłka w PDF dla tych którzy mają dostęp do plotera A2.

This is the diagram for the whole apple in PDF, for those who access to a A2 plotter.

Poszczególne fragmenty w PDF, które możemy wydrukować bezpośrednio na flizelinie dwustronnie klejącej (jeśli mamy w formacie A4) lub na zwykłej kartce.

Individual fragments in PDF that can be printed directly onto the two sided we (if you have letter size printer) or on regular paper page.

Gdy tylko pościągamy PDF zaczynamy drukowanie. Drukuję wzór jabłka podzielonego na części, który następnie skleję ze sobą. Gdy otworzymy PDF klikamy drukuj i zaznaczamy “Faktyczny rozmiar”.

As soon as we download the PDF, we can start printing. I printed a pattern of an apple divided into parts, which I then glued together. Once you open the PDF, click print and selec to print it in “actual size’

Następnie dajemy drukuj. Po wydrukowaniu wycinamy wzór i sklejamy ze sobą. Na obrazkach umieściłam znaczniki które pokazują, która kartka z którą powinna być posklejana.

Next, click to print. After everything is printed, we can cut out the pattern and glue it together. On my printouts I put some marks helping me to coordinate them.

Jest to nasz podstawowy schemat na który następnie układamy papier do pieczenia (papier woskowany).

This is our basic template on which we then lay the baking paper on (the wax paper).

Ja swój obrazek przykleiłam do podświetlanego stołu za pomocą taśmy malarskiej i nałożyłam papier do pieczenia, który także przykleiłam. Chodzi o to aby projekt w czasie pracy nie przesuwał się. Alternatywą dla podświetlanego stołu jest podświetlany tablet lub tablica. Można też użyć kawałek plexi który możecie od spodu podświetlić zwykłą lampką. Ostatecznie może być okno, ale pracować będziecie mogli tylko w ciągu dnia. Gdyby było słabo widać można pogrubić kontury za pomocą czarnego pisaka.

An alternative to the lighting table might be an illuminated tablet or board. You can also use a piece of plexiglass that can be lit up from the bottom using a regular lamp light. As a last resort you can use a window, but you will only be able to on work sunny days. If you have problem seeing the lines, you can always thicken them with a black marker.

Na pewno zastanawiacie się po co ten papier. Na tym papierze ułożymy wycięte kawałki wzoru, a następnie za pomocą żelazka połączymy je ze sobą. Gotowe jabłko z łatwością oderwiemy od papieru i przykleimy na wcześniej przygotowane tło.

You are probably wondering what the point of the baking paper is. On this paper we will put our cut pieces on it, then using an iron we will join them together. The finished apple will tear off with easy from the paper and we can transfer it onto a pre-prepared background.

Teraz drukujemy poszczególne fragmenty. Niestety nie posiadam pociętej flizeliny dwustronnie klejącej więc wydrukuję sobie na zwykłych kartkach.

Now we can print out the individual pieces. Unfortunately, I do not have cut individual double sided web pieces, so I will print them out on regular paper sheets.

Jeżeli po wydrukowaniu zauważyliście że wzór jest odbiciem lustrzanym to nie przejmujcie się, tak ma być. Gdyby było odwrotnie, nasze kawałki po przerysowaniu i przyklejeniu do tkaniny nie zgadzały by się z głównym wzorem.

If after printing you noticed that the pattern is a mirror image, do not worry, that is how it should be. If it were the other way around, our pieces, after being traced and glued to our fabric, would not match the main pattern.

Tu także drukując musicie pamiętać aby przy drukowaniu zaznaczyć “faktyczny rozmiar”

 Here, too, you must remember to click “actual size” when printing.

Gdy wszystko już wydrukowane, przerysowujemy poszczególne kawałki na flizelinę dwustronnie klejącą.

Once everything has been printed, we redrew the individual pieces into double sided web.

Przerysowując zwróćcie uwagę na wzór. Niektóre fragmenty mają przerywaną linię. Należy tę linię przerysować też jako przerywaną.

While copying, pay attention to the pattern. Some fragments have a dotted line. That line must be copied just like that with the dashes.

Informuję, że nie wszystkie fragmenty w całości zmieściły się na jednej stronie dlatego je podzieliłam. Gdy będziecie przerysowywać, połączcie te fragmenty w jedną całość. Na częściach umieściłam znaczniki które pokazują, która część z którą powinna być posklejana. Poniższe zdjęcie pokazuje już połączone i przerysowane części.

I have to inform you that not all of the pieces will fit entirely on one sheet, that is why I divided them. As you redraw them, put the pieces together. I put marks to help me to join the right parts. The photo below shows the connected and re-drawn parts.

Wycinamy wstępnie wszystkie części.

We precut all the parts.

Następnie wycinamy każdą część szczegółowo. Tam gdzie jest linia ciągła wycinamy parę milimetrów powyżej linii. Tam gdzie jest linia przerywana wycinamy po tej linii. Poniżej na zdjęciu zaznaczyłam to na czerwono.

Next, we cut out each part in detail. Where there is the solid line, we cut out a few millimeters above the line. Where there is a dotted line we cut out along this line. I marked that in red on the photo below.

Gdy wszystkie części zostaną już wycięte zabieramy się za przyklejanie ich do wybranych tkanin.

Once all the parts have been cut out, we glue them to the selected fabrics.

Teraz ważna rzecz. Gdy będziecie wycinać już na gotowo, to pamiętajcie żeby ciąć po ciągłych liniach. Tam gdzie są linie przerywane pozostawiamy 3-4 milimetry więcej materiału niż jest w danej części. Tym razem robimy odwrotnie niż wcześniej przy wycinaniu części z flizeliny.

This is especially important. When you are ready to cut, remember to cut along continuous line. Where the line is dotted add 3-4 millimeters extra. This time we do the opposite of when we cut out the double-sided web parts.

Dokładnie widać to na zdjęciu.

You can see it more clearly in the photo.

Po wycięciu musimy po kolei układać i przyklejać poszczególne kawałki na wcześniej przygotowanym papierze do pieczenia.

After cutting, we need to arrange and glue the individual pieces one by one on the earlier prepared waxed baking paper.

Na zdjęciach poniżej, pokazałam w jakiej kolejności przyklejamy poszczególne części.

In the photos below, I show the order in which to glue the individual pieces.

Numerki oznaczają numer danej części na schemacie.

The numbers indicate the part number in the diagram.

Części które mają naddatek paru milimetrów tkaniny idą pod spód tych, które były wycinane po linii.

The parts that have a few millimeters of extra fabric go under those that were cut along the line.

Gdy będziemy przyklejać drugą część ogonka powinniście przykleić go nie do samego końca. Tak aby można było włożyć pod niego inne kawałki obrazka. Widać to poniżej na zdjęciu.

When we are going to glue the second part of the stem of the apple, we should not glue it to the very end. This way we are able to put other pieces of the picture under it. You can see that in the photo below.

Możecie też zaczekać i część z literką “b” przykleić gdy 5 i 6 będzie już na swoim miejscu.

You can also wait a little and instead glue the piece with the letter “b” when 5 and 6 are already in their places.

Gdy obrazek jest już połączony w całość przewracamy go na lewą stronę i porządnie prasujemy. Tak aby wszystkie części dobrze się ze sobą połączyły.

Once the image is connected in one piece, we turn it over to the wrong side and give it a good press. Making sure all the pieces are connected well.

Następnie gdy papier wystygnie powolutku odklejamy go od jabłka.

Next, when the paper cools down, slowly peel it off from the apple.

Teraz musimy wybrać tło do którego przykleimy nasze jabłko. Gdy będziemy już zdecydowani możemy przykleić owoc. Flizelina połączy się z tłem i dodatkowo wzmocni naszą pracę. Pamiętajmy aby prasować przez papier śniadaniowy. Jest to ważne ponieważ w czasie pracy z flizeliną mogło dojść do pobrudzenia stopy żelazka. Jeżeli tak się stało to jabłko może na krawędziach się pobrudzić.

Now is the time to choose the background on which our apple will be glued on. Once you have something chosen, we can glue on our fruit. The double-sided web on the apple will join with the background and will make it even stronger. Remember to press it on using the baking paper. This is so that our work can be protected from any residue from the double-sided web that might be left on our iron.

Jabłuszko gotowe. Teraz tylko zostało nam pikowanie.

The little apple is ready.  Now we only have to quilt.

Mam nadzieję że tutorial się podobał.

I hope you like my tutorial.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.